ďťż

Śląsk Wrocław

Przejrzyj temat

Śląsk Wrocław

Guli - 17 May 2007, 20:32
Jutro mija dokładnie 30 lat, kiedy Wojskowi zapewnili sobie pierwszy i jak na razie jedyny tytuł Mistrza Polski. Pokonali wtedy na wyjeździe ROW Rybnik 2-1.
Na meczu z Polonia Bytom będzie skromna uroczystość upamiętniająca te piękne chwile. Swoja obecność potwierdziło kilka legend wrocławskiego klubu z tamtych lat.

Kamtek - 18 May 2007, 06:50
Fook, prawdopodobnie nie dam rady pojecha? na sobotni mecz :| Szkoda. Maj? si? pojawi? m.in. Kopycki, Gar?owski (Ireneusz), Nocko, Kwiatkowski i trener ?muda...

BTW - rok 2007 to nie tylko trzydziesta rocznica pi?karskiego mistrzostwa Polski dla ?l?ska, ale i 30 rocznica potrójnego triumfu dru?yn ?l?ska w najpopularniejszych grach zespo?owych - w 1977 r. mistrzostwo Polski zdobyli bowiem tak?e pi?karze r?czni i koszykarze. ZTCW, ?aden inny klub w Polsce nie mo?e pochwali? si? podobnym wyczynem swoich sportowców...
Fenomen - 19 May 2007, 21:06
a dzi? ?l?sk pokona? Poloni? Bytom 2:0 po bramkach Szewczuka i Wana. Bramek nie widzia?em, ale jak gdzie? wykukam, to wrzuc?.
WKS ?l?sk!!!
peżet - 19 May 2007, 21:46

a dzi? ?l?sk pokona? Poloni? Bytom 2:0 po bramkach Szewczuka i Wana. Bramek nie widzia?em, ale jak gdzie? wykukam, to wrzuc?.
WKS ?l?sk!!!


szkoda tylko ?e Lechia nie potrafi?a wykorzysta? waszego prezentu :/ ale za ogranie Polonii gratuluje :D

Kamtek - 19 May 2007, 22:09
?l?sk w ostatnich dniach zacz?? testowanie dru?yn z czo?ówki. Po Polonii z Warszawy przysz?a pora na jej imienniczk? z Bytomia. W obu przypadkach ?l?sk by? zdecydowanie lepszym zespo?em, a w przypadku spotkania z "Czarnymi Koszulami" zabrak?o odrobiny szcz??cia (Szewczukowi, Dudkowi czy Rudolfowi). Ciesz? kolejne trzy punkty, ale marzenia o ekstraklasie trzeba zapewne od?o?y? na kolejny rok. Szkoda, bo druga liga dawno nie by?a tak przeci?tna jak w ostatnich dwóch latach. Ale skoro przegrywa si? z ?om?? czy Janikowem...

W ?rod? do Wrocka przyje?d?a Jagiellonia, w sobot? WKS jedzie do Sosnowca. Ka?dy punkt w tych spotkaniach b?dzie dobrym rezultatem i mam nadziej?, ?e Twierdza Wroc?aw znów nie padnie... ;]
Guli - 20 May 2007, 10:41
Ale mamy 40 punktów!!! :D . (?urek zapowiada? 40 punktów w rundzie, w?a?nie wczoraj jest 40, w sezonie, ale zawsze co?...)

Mecz...tradycyjnie widzia?em ile widzia?em, ale co dzia?o po meczu...

Idzie sobie m?ody Mazur (prezes, ma 26 (?) lat) no to my z tekstem:

- A prezes prezesów na bankiet nie zaprosi?
- No chod?cie, ?mia?o

Poszli?my do tych pi?karzy, którzy zdobywali majstra w 1977 roku. Przez mój organizm przetoczy?y si? hektolitry piwa i troch? wódki. By?y chóralne ?piewy "Mistrz! Mistrz! WKS" i oczywi?cie inne piosenki, pochlali?my mniej wi?cej do 4 rano, po czym udali?my si? na Rynek w celu skonsumowania jakiej? knyszy.

Wbijamy do lokalu, gdzie kolesie sprzedaj? i nagle:

- Saaaaaaszka! Znowu ty?

Trzeba powiedzie?, ?e z Paw?em Sasinem ju? gadali?my po meczu na stadionie, ogólnie by?o pozytywnie. Dosta? knysz? i zapiekanki za friko po czym si? ulotni?, niestety na Jadze go nie b?dzie, w poniedzia?ek wraca do Kielc.

By?o przekozacko...dajce wody...
**************
W dniu 18-tego maja 2007, w roku wspania?ego jubileuszu 60-lecia Wojskowego Klubu Sportowego „?L?SK” oraz 30 lat po zdobyciu przez zawodników sekcji pi?ki no?nej historycznego Mistrzostwa Polski, w obecno?ci Pana Zbigniewa Korzeniowskiego- Doradcy Prezydenta Wroc?awia ds. Sportu oraz Pana Andrzeja Mazura- w?a?ciciela WKS ?l?sk Wroc?aw SA zosta?a podpisana umowa licencyjna pomi?dzy Wojskowym Klubem Sportowym „?L?SK”, reprezentowanym przez Dyrektora Zarz?du Pana Janusza Pilcha, a WKS ?l?sk Wroc?aw SA, reprezentowanym przez Prezesa Zarz?du Pana Piotra Mazura. Na mocy niniejszej umowy Spó?ka WKS ?l?sk Wroc?aw SA powraca do god?a i znaku s?owno-graficznego b?d?cego od 60 lat elementem rozpoznawczym najbardziej utytu?owanego wroc?awskiego klubu sportowego, z którego dzia?alno?ci? zwi?zane s? najwspanialsze prze?ycia kibiców z Dolnego ?l?ska jak i ca?ego kraju. W obliczu zbli?aj?cych si? znacz?cych zmian i w perspektywie lepszej przysz?o?ci pi?ki no?nej we Wroc?awiu Zarz?d Spó?ki WKS ?l?sk Wroc?aw SA chce w ten sposób trwale nawi?za? do tradycji, która dla wielu Wroc?awian a w szczególno?ci dla kibiców z naszego regionu jest najwi?ksz? warto?ci? i kojarzy si? z wieloma niezapomnianymi sukcesami i prze?yciami sportowymi, które na sta?e wpisa?y si? w karty historii polskiego sportu. Aktualne dzia?ania Spó?ki stanowi? wyraz szacunku dla osi?gni?? sportowców i kibiców Wojskowego Klubu Sportowego „?l?sk” , z którego to struktur Spó?ka zosta?a wyodr?bniona i którego sukcesów jest dumnym spadkobierc?. Ze sportowym pozdrowieniem. Piotr Mazur Prezes Zarz?du WKS ?l?sk Wroc?aw SA

Za to Piorek ma u mnie mega zajebistego plusa. Powrót do korzeni!!!
Kamtek - 21 May 2007, 07:48
Tak. Za powrót do historycznego herbu nale?? si? m?odemu Mazurowi podzi?kowania. Innym si? nie chcia?o rozmawia? z Pilchem i Wojskowym Klubem Sportowym...

A oto i rzeczony herb.
FYM - 21 May 2007, 16:34
?l?sk Wroc?aw - Jagiellonia Bia?ystok, godz. 17:15, s?dzia: Mariusz ?ak (Sosnowiec).

A liniowi z Gda?ska i Bytomia, no i techniczny z Warszawy. Troch? g?upio im to wysz?o.
Guli - 24 May 2007, 00:14
Mecz na remis 0-0. Lekka przewaga Jagi, ale ?l?sk mia? gro?ne kontry.

Problemy kibiców z Bia?egostoku z ochron?, która wpuszcza ich na mecz pojedynczo, wi?c my ?piewamy "Pi?ka no?na dla kibiców", go?cie bij? brawo. Po meczu inne atrakcje, ale to ju? nie w tym temacie...
Kamtek - 25 May 2007, 08:00

Pi?ka no?na. Prezydent Wroc?awia Rafa? Dutkiewicz i w?a?ciciel ?l?ska Andrzej Mazur parafowali wczoraj umow? na mocy której miasto przejmuje pi?karsk? spó?k?. Wszelkie decyzje personale zapadn? w przysz?ym tygodniu
Od decyzji Rady Miasta Wroc?awia o zaanga?owanie si? w pi?karski ?l?sk min??o ponad miesi?c. Micha? Janicki, dyrektor departamentu spraw spo?ecznych w urz?dzie miejskim, zaraz po g?osowaniu rady nad projektem zapowiada?, ?e po d?ugim majowym weekendzie b?dzie znany ju? nowy prezes klubu. Pó?niej miano powo?a? dyrektora sportowego, który by?by odpowiedzialny mi?dzy innymi za transfery zawodników. Wszelkie plany by?y realizowane z pewnym opó?nieniem i kibice mogli odnie?? wra?enie, ?e przedsi?wzi?cie utkn??o w miejscu. Pojawi?y si? nawet informacje, ?e mi?dzy miastem a Andrzejem Mazurem, w?a?cicielem ?l?ska, dosz?o do nieporozumie? i st?d to opó?nienie.

- Ca?y czas jeste?my w kontakcie z miastem i sprawy id? w dobrym kierunku - uspokaja Andrzej Mazur.

Rzeczywi?cie, podczas czwartkowego spotkania prezydenta Wroc?awia Rafa?a Dutkiewicza z Andrzejem Mazurem parafowano umow? o przej?ciu przez miasto pi?karskiego ?l?ska.

- Czekamy teraz na zarejestrowanie zmian w statucie spó?ki przez s?d. Wszystkie papiery z?o?yli?my drugiego maja i wkrótce powinni?my dosta? decyzj?. To praktycznie tylko formalno??, ale niezb?dna do podj?cia dalszych dzia?a? - wyja?nia Andrzej Mazur.

Kolejnym krokiem po decyzji s?du b?dzie zwo?anie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które wy?oni nowe w?adze klubu. Akcjonariusze powinni si? spotka? w ci?gu dwóch tygodni po zarejestrowaniu zmian w statucie spó?ki. - Tak, wiem, ?e nie mamy czasu i ka?dy dzie? jest wa?ny, ale pewnych spraw si? nie da przyspieszy?. S?dz?, ?e po decyzji s?du ju? wszystko pójdzie szybko - podkre?la Mazur.

Micha? Janicki dodaje: - W przysz?ym tygodniu wszystko powinno by? zako?czone. Zostanie wybrany nowy prezes, a za tym pójd? kolejne decyzje personalne, dotycz?ce przede wszystkim trenera.

Czas, niestety, dzia?a na niekorzy?? ?l?ska. Sezon w drugiej lidze ko?czy si? 9 czerwca, a nowe rozgrywki zostan? zainaugurowane pod koniec lipca. Czasu na to, aby nowy trener dobrze przygotowa? go do sezonu, jest ma?o. Jest praktycznie przes?dzone, ?e mimo dobrych ostatnio wyników ?l?ska Jan ?urek z ko?cem czerwca po?egna si? z dru?yn? z Oporowskiej. Jego miejsce najprawdopodobniej zajmie Ryszard Tarasiewicz.

- Ode pewnego czasu nikt si? ze mn? nie kontaktowa? ani z klubu, ani z miasta - stwierdza jednak Tarasiewicz. - Ca?y czas jestem w Bia?ymstoku i czekam na ewentualny telefon. Do Wroc?awia przyjad?, jak ju? b?d? móg? porozmawia? o szczegó?ach mojej pracy w ?l?sku, bo wcze?niej nie ma po co. Na pewno im szybciej zapadn? konkretne decyzje, tym lepiej. Inaczej niezale?nie, kto zostanie trenerem, czy ja, czy kto? inny, b?dzie mia? ma?o czasu na przygotowanie zespo?u do sezonu - stwierdza Tarasiewicz.

- Chcemy, aby zespó? obj?? Ryszard Tarasiewicz. Ale do momentu prawnego przej?cia spó?ki miasto nie mo?e sk?ada? nikomu konkretnych propozycji, gdy? jeszcze do ko?ca nie jeste?my w?a?cicielem klubu. Uczynimy to w przysz?ym tygodniu - podkre?la Micha? Janicki.

Niezwykle istotn? kwesti? s? tak?e transfery. Je?eli ?l?sk chce w przysz?ym sezonie odegra? znacz?ca rol? w walce o awans do ekstraklasy, potrzebne s? wzmocnienia. Nie trzeba sprowadza? tak wielu pi?karzy, jak w przerwie zimowej, ale trzech, czterech solidnych graczy na pewno si? przyda. Chodzi g?ównie o wzmocnienie si?y ataku ?l?ska. O transferach na razie jednak nikt w klubie nie mówi, bowiem wszyscy czekaj? na nowe w?adze.

- Kluby na pewno ju? si? rozgl?daj? i prowadz? rozmowy z zawodnikami. Im szybciej si? rozstrzygnie sprawa zaanga?owania miasta w ?l?sk, tym lepiej dla zespo?u - ko?czy Ryszard Tarasiewicz.

Na korzy?? ?l?sk mo?e natomiast zadzia?a? niewyja?niona sytuacja, kto ostatecznie zagra w przysz?ym sezonie w ekstraklasie. Z drugiej ligi awansuj? cztery dru?yny. Z tym, ?e ca?y czas istnieje prawdopodobie?stwo, ?e Polski Zwi?zek Pi?ki No?nej ukarze kolejne kluby degradacj? za afer? korupcyjn?, a jeszcze inne mog? nie dosta? licencji na gr? w pierwszej lidze. Tym samym nie jest wykluczone, ?e przy korzystnym zbiegu okoliczno?ci ?l?sk jeszcze mo?e awansowa? w tym sezonie. Obecny w?a?ciciel klubu Andrzej Mazur liczy na taki scenariusz.

Odnios? si? do dwóch kwestii - trenera i awansu w tym sezonie.

Tara?, cho? niesamowicie go szanuj? i ceni? za to, co zrobi? dla ?l?ska, ostatnio zaczyna troszeczk? przesadza? z gwiazdorowaniem. Wychodzi z za?o?enia, ?e teraz klub powinien na kolanach przyj?? do niego i prosi? o powrót. To chyba nie tak panie Ryszardzie. Zrobi? pan dla ?l?ska wiele, ale ostatnie miesi?ce pokazuj?, ?e nawet dysponuj?c bardzo mocn? ekip? i pracuj?c w stabilnym klubie mia? pana problemy z uzyskaniem odpowiednich wyników....

Co do awansu i s?ów Mazura seniora, ?e jeszcze w tym sezonie mo?liwy jest awans po kolejnych degradacjach, mam do powiedzenia jedno - szansa na awans by?a, ale pomys?y z zatrudnianiem Kubika (i jego wynalazków typu Chrobot czy Zygier) oraz ?urka (oraz eskadry "ch?am" z Wo?niakiem na czele) sprawi?, ?e o awansie mogli?my zapomnie?. Mia?o by? 40 punktów w rundzie wiosennej, jest 40 punktów przekroju ca?ego sezonu...
Guli - 27 May 2007, 19:23
Wczoraj ?l?sk zremisowa? w Sosnowcu z Zag??biem 1-1. Jako, ?e ogl?da?em mecz od 2-iej po?owy, to tylko o niej si? wypowiem.

By?o to chyba najlepsze spotkanie wyjazdowe w tym sezonie naszej dru?yny (mam ich sporo zaliczonych, wi?c raczej wiem o czym mówi?). Grali?my z pomys?em, na szpicy Ulatowski wspomagany przez Moralesa na AMC z tego co by?o wida? z sektora go?ci.

Prowadzili?my 0-1 i wtedy Zag??bie znaj?c wynik meczu Mied? - Polonia Warszawa (4-0), przyciesn??a, czego efektem by?a bramka dla nich na 1-1. Ogólnie sprawiedliwy remis, 2 szanse Ulatowskiego, ale fatalnie skiksowa?, Zag??bie te? kilka sznas mia?o, ale na posterunku by? Janukiewicz.

Wreszczie obrona gra tak jak od niej tego si? oczekuje. Pewnie, solidnie, bez nerwów, no mo?e za wyj?tkiem Kaczorowskiego. Neistety, pan reprezentant chyba powinien dac sobie spokój bo jest tragicznie s?aby, chocia? z drugiej strony przeplata dobre mecze s?abymi...

Na sektorze 210 osób, w tym 3 z Gda?ska , po meczu oczywi?cie balety we Wrocku ;)
Guli - 31 May 2007, 07:03
Kr??? s?uchy, ?e do ?l?ska ma wróci? Pawe? Sasin, który ma problemy w Kielcach (rzekome przesuni?cie do rezerw). Imho by?oby to zajebiste wzmocnienie, potrzeba nam zawodnika z workrate 38 w skali 20-stopniowej.
Kamtek - 31 May 2007, 07:45
My?l?, ?e Sasza w przypadku, gdy w Koronie przestanie by? potrzebny, b?dzie mia? ca?kiem sporo ofert z klubów pierwszoligowych i przyci?gn?? go do drugoligowego ?l?ska mo?e by? trudno. Nawet zwa?ywszy na to, jak? sympati? Pawe? darzy WKS i jak ch?tnie pojawia si? we Wroc?awiu (czy to na Oporowskiej, czy to w którym? z nocnych lokali) ;]
Kamtek - 1 June 2007, 07:43

W nowym sezonie bud?et pi?karskiego ?l?ska Wroc?aw ma wynosi? oko?o sze?ciu milionów z?otych. Wszystko po to, aby zbudowa? zespó?, który b?dzie walczy? o awans do ekstraklasy

Umowa pomi?dzy obecnym w?a?cicielem spó?ki Andrzejem Mazurem a miastem o przej?ciu klubu zosta?a parafowana w minionym tygodniu. Oficjalnie miasto zostanie wi?kszo?ciowym w?a?cicielem SSA ?l?sk w momencie, gdy statut b?dzie zarejestrowane przez s?d. Wszystko wskazuje, ?e stanie si? to w ci?gu najbli?szych dni. Natychmiast po s?dowej rejestracji zostanie zwo?ane walne zgromadzenie akcjonariuszy, które wybierze now? rad? nadzorcz?, a ta mianuje prezesa zarz?du.

Przedstawiciele miasta maj? wytypowanych dwóch kandydatów na prezesa - najpowa?niejszym jest Antoni Kordos, wspó?pracuj?cy z wroc?awskim biznesmenem Józefem Pilchem. Nazwisko drugiego kandydata jest ukrywane w tajemnicy.

To w?a?nie nowy prezes klubu ma oficjalnie z?o?y? propozycj? pracy Ryszardowi Tarasiewiczowi, który w nowym sezonie najprawdopodobniej poprowadzi dru?yn? ?l?ska. Tarasiewicz na razie przebywa w Bia?ymstoku, gdzie przez wi?ksz? cz??? sezonu prowadzi? miejscow? Jagielloni?. Propozycja pracy w ?l?sku Tarasiewiczowi zostanie z?o?ona na pewno. Pozostaje tylko w?tpliwo??, czy przyjmie warunki, jakie zostan? mu zaoferowane. Ale w tej kwestii raczej wielkie rozbie?no?ci nie powinny si? pojawi?. Praktycznie ?adnych szans na dalsz? prac? we Wroc?awiu nie ma obecny szkoleniowiec Jan ?urek. Jego kontrakt z wroc?awskim klubem wygasa 30 czerwca.

W?adze Wroc?awia chc? stworzy? - stosunkowo wysoki jak na polskie drugoligowe warunki - bud?et. Ma on wynosi? oko?o sze?ciu milionów z?otych. Dwa miliony przeka?e miasto, a trzy inwestorzy i sponsorzy. Od pewnego czasu prowadzone s? rozmowy z firmami, które mog? zainwestowa? w dru?yn? pi?karsk?. Poza tym przedstawiciele miasta wierz?, ?e zdecydowanie wzrosn? dochody ze sprzeda?y biletów, pami?tek klubowych oraz us?ug gastronomicznych na stadionie. Z tej dzia?alno?ci (oraz sprzeda?y biletów) licz? na pozyskanie miliona. Taki bud?et pozwoli my?le? realnie o walce ?l?ska o awans do I ligi. Tym bardziej ?e na wzmocnienia zespo?u przed sezonem ma by? przekazane oko?o miliona z?otych. Na razie trudno spekulowa?, kim wroc?awianie b?d? chcieli si? wzmocni?, ale z nieoficjalnych rozmów wynika, ?e poszukiwany b?dzie przede wszystkim bramkostrzelny napastnik. Bardzo prawdopodobne, ?e ?l?sk sprowadzi te? bramkarza, gdy? Rados?aw Janukiewicz po sezonie mo?e zosta? definitywnie sprzedany.

W tym sezonie awans do ekstraklasy zapewni? sobie ju? Ruch Chorzów, który mia? bud?et nie wi?kszy ni? 4 mln z?. Wi?kszy, si?gaj?cy 4,5-5 mln z?, zbudowano w Zag??biu Sosnowiec, a wi?c kolejnym klubie b?d?cym blisko awansu do I ligi. Nieoficjalnie mówi si?, ?e najwi?ksze bud?ety w II lidze maj? Polonia Warszawa i Jagiellonia Bia?ystok - przekraczaj?ce 6 mln. Jagiellonia ma ogromne szanse na gr? w ekstraklasie, a Polonia raczej definitywnie zaprzepa?ci?a je w ostatniej kolejce, gdy niespodziewanie przegra?a w Legnicy z Miedzi? a? 0:4.

Odej?cie Radka w sumie nie wydaje si? by? nieuniknione, a w przypadku awansu do ekstraklasy cena za tego gracza znacznie mo?e wzrosn??, wi?c dziwi? si?, ?e zamiast negocjowa? nowy kontrakt z "Trollem" my?li si? o jego sprzeda?y.

A bramkostrzelny napastnik jest jak najbardziej potrzebny i tu liczy?em, ?e dzia?acze postaraj? si? powalczy? o Kamila Witkowskiego z Polkowic. W takim tempie przejmowania klubu przez miasto, wyboru nowego prezesa oraz decyzji co do obsady stanowiska trenera, to dawno b?dzie "po ptokach" i Witkowski podpisze kontrakt z innym klubem. Zw?aszcza, ?e ofert mu nie brakuje...
Guli - 1 June 2007, 09:40
Jak dla mnie "Pyra" czyli Wojtek Kaczmarek z miejsca mo?e zast?pi? Janukiewicza. Przyda?by si? kolejny ma?olat, ?eby móg? sie szlifowa?. Trojan, D?browski? Zobaczymy

Co do prezesa...szkoda mi Piotrka Mazura, bo naprawd? konkretny go?ciu z niego, mo?na si? dogada?, pi?em z nim browar i mówi? mu per 'ty', ale to osobista refleksja :D

Nowy prezes, nowe ustalenia, nowi ludzie...zobaczymy jak b?dzie.

Nowy bud?et robi wra?enie, co do nowego napastnika to absolutnie sie zgadzam. Witkowski? W sumie go?ciu z Dolnego ?l?ska, ale imho bli?ej mu do Lubina :/. Polecam Opowie?? o afryka?skim pi?karzu tak dla rozrywki...
Guli - 9 June 2007, 23:57
No i sezon się zakończył. 3-0 do tyłu z Piastem Gliwice. Jedno zwycięstwo wyjazdowe w sezonie...brak słów.

Dzisiaj a w zasadzie już wczoraj czarnoskóry zawodnik Śląska pokazywał nam "fucki". Powiem delikatnie. Niech wraca tam skąd przyjechał. Płakać nie bedę
lukas - 13 June 2007, 17:25

Wrocław sponsorem piłkarskiego Śląska

art 2007-06-13, ostatnia aktualizacja 2007-06-13 15:27

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i prezes piłkarskiego Śląska Piotr Mazur podpisali dziś umowę sponsorską, na mocy której miasto przekazuje klubowi dwa miliony złotych.

W ciągu kilku kolejnych dni zostanie podpisana kolejna umowa - tym razem inwestorska. Dzięki temu miasto stanie się właścicielem niemal 70 procent akcji w Sportowej Spółce Akcyjnej Śląsk Wrocław. Oficjalne przejęcie udziałów na razie jest niemożliwe, gdyż sąd nie zarejestrował jeszcze nowego statutu spółki.

Prezydent Dutkiewicz przedstawił dziennikarzom kandydata na nowego prezesa zarządu klubu. Jest nim Antoni Kordos. Oficjalnie jego nominację ma zatwierdzić rada nadzorcza, które będzie powołana w czwartek.

Do końca tygodnia będzie wiadomo, kto ostatecznie zostanie nowym trenerem piłkarzy Śląska. Prezydent Dutkiewicz powiedział, że jest pięciu kandydatów na to stanowisko. Najprawdopodobniej szkoleniowcem zostanie Ryszard Tarasiewicz, a jego asystentem Grzegorz Kowalski.

Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław


Mam nadzieję, że będą jakieś dobre wzmocnienia, bo bez tego nie awansuje się do OrangeEkstraklasy
Guli - 15 June 2007, 12:56

To może być wydarzenie sporego kalibru. Radosław Janukiewicz, bramkarz Śląska Wrocław, otrzymał z Hiszpanii zaproszenie na testy do jednego z tamtych pierwszoligowców.
Na razie nazwa klubu pozostaje tajemnicą. Wiadomo tylko, że Janukiewicz do Hiszpanii wybiera się pod koniec miesiąca.

Więcej w "Sporcie".


Hmmm niech Radek spierdziela i nie wraca*

* - Jest to już chyba ostatni moment, aby rozwinąć swoje skrzydła, a talent ma niesamowity. Mam nadzieję, że tam gdzie pojedzie to się załapie i Śląsk go puści bez problemów.
Kamtek - 15 June 2007, 17:10
Śląsk go raczej puści bez mrugnięcia okiem. Chłopakowi to się po prostu należy. Za to "męczenie" się w III i II lidze. Inna bajka, że Wojtek Kaczmarek udowodnił, iż na drugoligowym poziomie bramkarzem jest na pewno...
Fenomen - 16 June 2007, 11:21
I dlatego strata po odejściu Janukiewicza, mimo, że IMO to jeden z najlepszych polskich bramkarzy, nie będzie bardzo mocno odczuwalna, przynajmniej w zbliżającym się sezonie, w którym jeszcze Śląsk będzie grał w drugiej lidze. Potem wypadki mogą się potoczyć różnie, ale przynajmniej Radek będzie miał szansę realizować swój potencjał, bo w Śląsku nie mógł na to liczyć.
Kamtek - 17 June 2007, 08:09
I dlatego, by za jakiś czas Wrocław nadal bramkarzami stał, klub wpadł na pomysł, by utworzyć szkółkę bramkarską. Wiosną trwał nabór i podobno wczesnym latem całość ma ruszyć...
Fenomen - 17 June 2007, 15:57
A kto miałby się tym opiekować. Tomek Hryńczuk jako trener bramkarzy, czy jak? :>
Kamtek - 18 June 2007, 08:59
Ma powstać ośrodek zatrudniający kilku szkoleniowców, a trener bramkarzy pierwszego zespołu ma całość koordynować. Takie deklaracje swego czasu słyszałem.
Guli - 18 June 2007, 09:57

-A samo miasto przypadło Panu do gustu?
- Szkoda, że MU nie gra... we Wrocławiu. Bo prawdą jest, że moją pierwszą miłością był Śląsk, to dzięki temu klubowi rozpocząłem karierę. Tu przyjeżdżam i tu lubię być.


Tak Tomek Kuszczak odpowiedział na wyżej postawione pytanie. Respekt dla gościa ;)

Wracając do tematu bramkarzy - jak dla mnie jednak trenerem bramkarzy powinien być Janusz Jedynak. To własnie on uczył bronić Bobela, Gruszkę czy Janukiewicza...
m0ke - 19 June 2007, 18:50
@Kamtek : a jakies info na ten temat ? Bo nic mi na ten temat nie wiadomo :>
Guli - 19 June 2007, 19:32
Rysiu Tarasiewicz trenerem Śląska! :jupi:

wkrótce więcej info
- 19 June 2007, 22:34

Nowym trenerem Śląska Wrocław został Ryszard Tarasiewicz. Szkoleniowiec w piątek lub sobotę ma przyjechać do Wrocławia, by dopełnić wszelkich formalności i podpisać dwuletni kontrakt. Celem drużyny będzie w tym czasie awans do ekstraklasy.
Tarasiewicz, były piłkarz Śląska, szkoleniowcem tego klubu był od października 2004 do czerwca 2006 roku. Przejął zespół w III lidze po Grzegorzu Kowalskim.

Śląsk wiosną wywalczył awans do II ligi, a w kolejnym sezonie był bliski gry w barażach o ekstraklasę. W 2006 roku Tarasiewicz odszedł do Jagielloni i przyczynił się do wywalczenia prze ten klub awansu do I ligi.


Jakie reakcje we Wrocku?
Spoxik - 19 June 2007, 22:37


Nowym trenerem Śląska Wrocław został Ryszard Tarasiewicz. Szkoleniowiec w piątek lub sobotę ma przyjechać do Wrocławia, by dopełnić wszelkich formalności i podpisać dwuletni kontrakt. Celem drużyny będzie w tym czasie awans do ekstraklasy.
Tarasiewicz, były piłkarz Śląska, szkoleniowcem tego klubu był od października 2004 do czerwca 2006 roku. Przejął zespół w III lidze po Grzegorzu Kowalskim.

Śląsk wiosną wywalczył awans do II ligi, a w kolejnym sezonie był bliski gry w barażach o ekstraklasę. W 2006 roku Tarasiewicz odszedł do Jagielloni i przyczynił się do wywalczenia prze ten klub awansu do I ligi.


Jakie reakcje we Wrocku?


Nie widzisz jak się Guli cieszy :>
m0ke - 19 June 2007, 22:39
Wkońcu :jupi: Żur out :) No to mamy nadzieje na sezon pełen emocji :)
T-m - 19 June 2007, 22:46
Właściwy człowiek wraca na właściwe miejsce. Ten człowiek żyje Śląskiem i jest jego historią. Nie ma w tej chwili nikogo bardziej odpowiedniego na to miejsce ;-)
Guli - 20 June 2007, 05:45


Nowym trenerem Śląska Wrocław został Ryszard Tarasiewicz. Szkoleniowiec w piątek lub sobotę ma przyjechać do Wrocławia, by dopełnić wszelkich formalności i podpisać dwuletni kontrakt. Celem drużyny będzie w tym czasie awans do ekstraklasy.
Tarasiewicz, były piłkarz Śląska, szkoleniowcem tego klubu był od października 2004 do czerwca 2006 roku. Przejął zespół w III lidze po Grzegorzu Kowalskim.

Śląsk wiosną wywalczył awans do II ligi, a w kolejnym sezonie był bliski gry w barażach o ekstraklasę. W 2006 roku Tarasiewicz odszedł do Jagielloni i przyczynił się do wywalczenia prze ten klub awansu do I ligi.


Jakie reakcje we Wrocku?


Wśród kiboli fantastyczne. Domagaliśmy się tego od dłuższego czasu, na każdym meczu skandując nazwisko naszego trenera :)

Osobiście cieszę się, mimo, że Taraś jest mało rozmowny, to potrafi zmotywować ludzi jak mało kto.
Fenomen - 20 June 2007, 08:35
Miejmy nadzieję, że z Tarasiem drużyna w przyszłym sezonie pokaże, że ma jaja (czyt. charakter). Akurat jeśli chodzi o osobę trenera to jestem o to spokojny :)
Kamtek - 21 June 2007, 09:32
Karuzelę transferową czas zacząć. Do Śląska przymierzani się m.in. Marcin Kośmicki, Marcin Wincel i Remigiusz Sobociński. Pierwszy z nich niemal na pewno odejdzie z Jagielloni, a w Śląsku był już przez kilkanaście miesięcy w końcu lat 90. Drugi wiosną grał naprawdę nieźle i transfer do Śląska jest IMO mało prawdopodobny, a wyciągnąć Sobocińskiego z pierwszoligowego Białegostoku do drugoligowego Wrocławia będzie niemal niemożliwością. Ale ploty są ;] Do tego dzisiaj dorzucono dwa kolejne nazwiska - Sergio Batata (musi wracać do Polski, bo nie posiadając obywatelstwa Brazylii*, nie może przebywać na terenie tego kraju dłużej niż pół roku) oraz Szymon Kaźmierowski.

*zrzekł się go, przyjmując polskie obywatelstwo
Guli - 21 June 2007, 09:32

Kolejnymi zawodnikami przymierzanymi do Śląska są Sergio Batata i Szymon Kaźmierowski. Legitymujący się polskim obywatelstwem 28-letni Batata (181 cm, 80 kg) ostatnio reprezentował barwy brazylijskiego Gremio Esportivo Brasil (Pelotas), natomiast Kaźmierowski (184 cm, 81 kg)to 20-letni utalentowany napastnik Dyskobolii, który w ostatnim sezonie na boiskach ekstraklasy spędził 641 minuty i zdobył 2 gole.

źródło: slasknet.com (za SPGW)

Hmmm, czy ja wiem czy Batata będzie dobrym nabytkiem? Już się na jednym Rodrigo przejechaliśmy. Natomiast Kaźmierowski to typowa pyra, tak jak Wojtek Kaczmarek zresztą. W każdym bądź razie coś się dzieje nareszcie.

Ponadto mówi sie o Marcinie Kośmickim, Marcinie Wincelu oraz Remigiuszu Sobocińskim. których Taras chciałby sprowadzić z Jagi. Wszystko to spekulacje, ja jednak czekam na info czy Janukiewicz zostanie czy nie.

Edyta mówi, że Kamtek był szybszy.
Kamtek - 21 June 2007, 09:36

ja jednak czekam na info czy Janukiewicz zostanie czy nie.
A ja czekam na info, czy jednak odejdzie! Osobiście kopnę go w dupę, jeśli zechce kolejny sezon spędzić w Śląsku. Chłopak ma 23 lata i najwyższy czas, by zaczął grać o większe stawki niż drugoligowe zwycięstwa z (proszę się nie obrazić) ŁKSem Łomża, Kmitą Zabierzów czy Unią Janikowo (o trzecioligowych "kwiatkach" pokroju TOR Dobrzeń Wlk. czy Swornica Scorpio Ciurex Czarnowąsy nie wspomnę).
Guli - 8 July 2007, 20:34

Zespół Śląska gładko wygrał w pierwszym meczu sparingowym podczas zgrupowania we Francji. Wrocławianie zmierzyli się z kadrą Strasburga, którą gładko pokonali 8:0, a prowadzenie objęli już w 5 minucie. Cieszyć może fakt, że po jednej bramce zdobyli Marek i Janusz Gancarczykowie, którzy jako pierwsi wpisali się na listę strzelców. – Jestem zadowolony z wysokiego zwycięstwa, a jeszcze bardziej z zachowania zawodników na murawie. Cieszy to tym bardziej, że przez ostatnie dni pracowaliśmy nad wytrzymałością. Skupiamy się teraz na tym elemencie, później przyjdzie czas na pracę nad szybkością – stwierdził trener Ryszard Tarasiewicz. W meczu nie wzięli udziału Petr Pokorny i Andrzej Ignasiak. Pierwszy z nich narzeka na uraz mięśnia, ale nie jest to nic poważnego i po kilku dniach będzie zdolny do gry. Gorzej sytuacja wygląda z Ignasiakiem, który ma mocno podkręcony staw skokowy. W jego przypadku kuracja potrwa co najmniej 2 tygodnie i w związku z tym piłkarz przedwcześnie wraca do Polski. Pod znakiem zapytania stoi czwartkowy mecz z niemieckim SC Freiburg. Jeśli nie uda się zmierzyć z tym rywalem, wrocławianie zagrają z Offenburgerem FV, zespołem z niższej ligi niemieckiej.

Kadra Starsburga – Śląsk 0:8 (0:3)
Bramki: M. Gancarczyk 5’, J. Gancarczyk 33’, Ulatowski 43’, Biliński 46, 60’, Wan 57’, 85’, Dudek 88’.

Śląsk (1. poł): Janukiewicz – Wołczek, Sztylka, Wójcik, Rudolf – M.Gancarczyk, Socha, Rosiński, J. Gancarczyk – Ulatowski, Ilków-Gołąb.
Śląsk (2. poł): W.Kaczmarek – Mróz, Cap, Ostrowski – Szewczuk, K.Kaczmarek, Dudek, Husejko, Wan – Biliński, Biernat.


źródło: slaknet.com / Sport

Bardzo cieszy wygrana. Jest Rysiek i zapierdzielają aż miło. Cieszą gole Bilińskiego, może Taraś da mu pograć w lidze więcej niż Żurek.
Czekam na dalsze info z obozu.
lukas - 8 July 2007, 21:21

Cieszyć może fakt, że po jednej bramce zdobyli Marek i Janusz Gancarczykowie, którzy jako pierwsi wpisali się na listę strzelców

Chłopy z Oławy :P
Kamtek - 9 July 2007, 07:19
Których Lulek stara się za wszelką cenę sprzedać. Byle nie do Wrocławia...
m0ke - 10 July 2007, 13:27
Ale jak widać oni nie chcą :


OŚWIADCZENIE

Ze względu na liczne artykuły pojawiające się w mediach chcemy jednoznacznie uciąć wszelkie spekulacje dotyczące naszego transferu .Wszystkie informacje na temat naszego przejścia do innego klubu niż Śląsk Wrocław są nieprawdziwe. Jesteśmy po umowie słownej z trenerem Tarasiewiczem i tą umowę uważamy za wiążącą.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marek i Janusz Gancarczyk


za slasknet.com

I bardzo dobrze bo przydadzą się Śląskowi
Guli - 10 July 2007, 13:59
Szacun dla nich. Widać, że chcą grać w najbardziej znanym i medialnym klubie na Dolnym Śląsku [netnapinka mode on :keke:]
Spoxik - 17 July 2007, 14:46
Mam pytanie: ilu kibiców gości Śląsk jest w stanie przyjąć?? Pytam bo o ile wyjazdy do Szczecina i Łomży nie są pewne o tyle do Wrocławia pojadę z GieKSą na 90% ;)
Guli - 17 July 2007, 16:18
Jest mała trybunka na 500 miejsc.

Ale...Legia i Odra Opole siedziały swego czasu u nas na trybunach więc... :)
Kamtek - 17 July 2007, 16:46
Raczej bym się tego scenariusza nie spodziewał. I chyba to dobrze - sektor dla gości wygląda całkiem przyzwoicie i zmieści spokojnie ponad 500 osób. To już nie klatka z trawą i kamiennymi pozostałościami trybun sprzed kilkunastu lat...
Guli - 23 July 2007, 12:15

W poniedziałek mają zapaść decyzje odnośnie kadry pierwszego i drugiego zespołu. Trener Ryszard Tarasiewicz uważa, że w rezerwach powinni występować utalentowani, młodzi zawodnicy, z których część w przyszłości zasiliłaby pierwszą drużynę. Piłkarze mający więcej niż 21-22 lata mieliby być wypożyczani lub sprzedawani. Nie jest także wykluczone, że zawężona zostanie kadra pierwszej drużyny. – Nie jest powiedziane, że musi być 22-24 zawodników, bo nie liczy się ilość. Równie dobrze może być ich 18 – stwierdził szkoleniowiec. Pierwszym piłkarzem który prawdopodobnie opuści pierwszy zespół jest Kamil Biliński. W takiej sytuacji napastnik prawdopodobnie zostanie wypożyczony do któregoś z trzecioligowców.

źródło: slasknet.com

Imho Biliński powinien dostawać więcej szans. Gościu sieka bramki jak na zawołanie, ma instynkt snajperski, piłka szuka go w polu karnym. Przecież on ciągle strzela bramki w rezerwach. No ale może w 3 lidze pogra na wypożyczeniu w 1 składzie i tam nabierze większego doświadczenia...
jasonx - 6 August 2007, 18:55

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będą sponsorami piłkarzy Śląska. Dzięki temu klub z Oporowskiej podwoi budżet.
Umowa między MPK i MPWiK a Śląskiem ma być podpisana jeszcze w tym tygodniu. - W czwartek lub piątek wszystko powinno być jasne. Czekam na sygnał, kiedy będziemy mogli się spotkać i sfinalizować umowę - potwierdza Antoni Kordos, prezes piłkarskiego Śląska.

Loga firm pojawią się podczas meczów na banerach wokół boiska oraz na koszulkach piłkarzy. Klub za to wzbogaci się o dwa miliony złotych. - Dopóki umowa nie zostanie podpisana, nie mogę ani zaprzeczyć, ani potwierdzić, że będzie to taka kwota - zaznacza jednak Kordos.

Umowa sponsorska MPK i MPWiK z piłkarskim Śląskiem wynika z zaangażowania się miasta w klub z Oporowskiej. Przypomnijmy, że projekt inwestycyjnego wejścia miasta w piłkarski Śląsk został jednogłośnie przegłosowany w połowie kwietnia.

- Ale jest to też wynik zmiany wizerunku klubu, który stał się bardziej wiarygodny. Obie spółki komunalne postanowiły promować się przez piłkę, bo to bardzo skuteczny sposób reklamy - mówi Michał Janicki, dyrektor departamentu spraw społecznych w urzędzie miejskim.

Zespół, który teraz gra w drugiej lidze, najpóźniej za dwa lata ma występować w ekstraklasie. Aby tak się stało, drużyna musi zostać wzmocniona. Przed rozpoczętym niespełna dwa tygodnie temu sezonem sprowadzono jednak zaledwie dwóch zawodników - na więcej klubu nie było stać, bo jego budżet wynosił zalewie dwa miliony złotych. Dzięki umowie z MPWiK oraz MPK budżet zostanie więc podwojony. Znaczna część pieniędzy od spółek komunalnych ma zostać przeznaczona na transfery.

- Okienko transferowe niebawem się zamyka, ale może uda się jeszcze kogoś sprowadzić - opowiada prezes Kordos. - Na pewno jednak zimą zespół zostanie wzmocniony. Może uda się do tego czasu namówić inne firmy do zaangażowania się w Śląsk - dodaje.

Hmm, wszystko ładnie-pięknie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie w praniu ;)
Fenomen - 7 August 2007, 22:24
Taaa... zamiast dać kasę na transfery, MPK wspaniałomyślnie przekaże autobus z komunikacji miejskiej, którym piłkarze będą mogli jeździć na mecze wyjazdowe :roll:
Fenomen - 8 August 2007, 20:46
Do niemal historycznego wydarzenia doszło w Zabierzowie - miejscowy Kmita poległ na swoim boisku ze Śląskiem Wrocław. Dla Śląska była to pierwsza wygrana na obcym stadionie od ponad roku, dlatego bardzo nas powinna cieszyć. Zwycięskiego gola strzelił nasz nowy nabytek - Marek Gancarczyk. Gospodarze kończyli mecz w '10' po tym jak czerwoną kartkę w drugiej połowie obejrzał Romuzga.

:jupi:
- 8 August 2007, 20:56
Zdajesz sobie sprawę z tego, że Kmita jest rodzaju męskiego?
Guli - 8 August 2007, 22:20
Właśnie wróciłem

Ogólnie pierwsza połowa słaba, druga to oczywiście opierdzielenie przez Ryśka naszych gwiazd i gra bardzo ładna dla oka.

Wraca do szatni atmosfera kibicowska. Piłkarze śpiewali na całe gardło "Hej Śląsk", aż na zewnątrz było słychać :) (szatnia była w...szkole, więc echo zajebiste.
Spoxik - 9 August 2007, 22:15
Jak idzie sprzedaż bilecików na niedzielny bój :> Liczę na brak pustych miejsc na Oporowskiej :piwo: Jedzie nas 500, niestety więcej nie możecie przyjąć a spokojnie ze 2x więcej by nas jechało. Frustraci, którzy nie zdąrzyli kupić biletów nawet próbowali namówić wszystkich, żeby zrobić "wolny tour" do Wrocławia, ale pewnie nie skończylo by się to dobrze, a więc jedzie nas 500 chopa żółtej armii ;) Już się nie moge doczekać, pokażemy Wam jak sie bawią HANYSY :przytul: do zobaczenia :keke:
Guli - 10 August 2007, 05:48
Wreszcie jakaś konkretna ekipa kibicowska zawita na Oporowską ;)

Też nie mogę się doczekać, pomijając nawet środowe "sportowe" wydarzenia :)
Guli - 19 August 2007, 21:49
Właśnie wróciłem z Pruszkowa.

Śląsk pokonał liderującego Znicza 1-0 po bramce Krzyśka, "Oka" Ulatowskiego.

Nareszcie wrocławianie zagrali tak, jak grali za wcześniejszej kadencji Ryśka Tarasiewicza. Z wielką determinacją, ambicją i walecznością.

Imho zasłużone 3 punkty, w środku boiska niepodzielnie panował Dariusz Sztylka, dzielnie wspomagał go Ulatowski, nieco słabiej chyba Gancarczyki, za to ten młody Klofik wypżyczony z Lubina - musze powiedzieć, ze jak na 45 minut meczu zrobił bardzo dobre wrażenie.

Poza tym od 70 minuty Śląsk grął w '10' po 2 żóltej kartce Capa. Jednak ważne, że Śląsk ma kolejne 3 oczka.
Kamtek - 20 August 2007, 07:15
Ostatnimi czasy słychać było o ostrych słowach względem "starej gwardii", która trzęsie szatnią Śląska. Sztylka, Rosiński, Wołczek grali słabo, Taraś na nich stawiał, a piłkarze wydawali się być zadowoleni ze swojej pozycji w drużynie. Może im przeszło? Bo patrząc na ostatnie wyczyny Wołczka w obronie czy Rosińskiego w pomocy (a i nasz kapitan zdawał się być jakiś taki "nieswój"), odnosiłem wrażenie, że panom wydaje się, iż są najlepsi, niezastąpieni i w ogóle debeściaki po tej stronie Sierra Madre...

Cieszy mnie natomiast gol Krzyśka Ulatowskiego, bo to od 2-3 sezonów najrówniej grający piłkarz w zespole Śląska. Może nie ma w jego grze fajerwerków, ale nigdy nie schodzi poniżej pewnego, przyzwoitego poziomu. A trudno to samo powiedzieć o kilku innych grajkach...
Guli - 20 August 2007, 08:15
Oko wczoraj rewelacja, agresywny, waleczny, zdeterminowany, szybki.

Tradycyjnie raz piłka mu zeszła po bombie z 25 metrów, ale ogólnie duży +.

Właśnie stara gwardia wczoraj rządziła. Oko, Sztyla, Rosa, Wołek (po przerwie) grali po prostu super.

Do tego w 2 połowie Klofik, bardzo dobra zmiana. Do przerwy dobra gra Sochy, Trolu oczywiście bardzo pewnie.

Słabiej Gancarczyki, znowu dobrze Cap (mimo czerwieni).

Po meczu piłkarze (oprócz tego z "10") podbiegli do nas i przybili piątki. Taraś także :)
Kamtek - 20 August 2007, 08:34

oprócz tego z "10"
Ja tam mu się nie dziwię. A pewne osoby czy tego chcą czy nie, muszą go akceptować, bo jest graczem Śląska...

Właśnie stara gwardia wczoraj rządziła
W końcu to oni byli na boisku, więc musieli "rządzić", by wynik był pozytywny. "Nie rządzili" i był klops w Bielsku-Białej i potknięcie z Gieksą.

Słabiej Gancarczyki
Jeden. Janusz.

Obejrzałem sobie ten kilkuminutowy skrót ze strony Piasta. Bardzo pozytywne wrażenie pozostawił na mnie Klofik. Dużo widział, nieźle podawał. O Rosińskim zdanie mam nie do końca takie jak Guli - w tym skrócie widać było, że starał się i walczył, ale nie potrafił ani porządnie podać (vide akcja, gdy wychodziliśmy z kontrą 3 na 1, grając w osłabieniu, i dobrym podaniem Imeh miałby otwartą drogą do bramki Znicza) ani strzelić (prób było przynajmniej kilka). W obronie natomiast (zwłaszcza w pierwszej połowie) Znicz za bardzo szalał prawą stroną (większość groźnych ataków szło tamtą stroną, a i całkiem sporo niezłych dośrodkowań, których Socha nie był w stanie powstrzymać), gdzie grał Socha i to też nie najlepiej świadczy o młodym defensorze Śląska.
Guli - 20 August 2007, 08:39


Słabiej Gancarczyki
Jeden. Janusz.My bad :zawstydzony:

Ogólnie jednak Socha grął imho dosc dobrze (chociaż z tej ich klatki to oglądało sie tragicznie), jak dla mnie ładnie wkomponował sie w zespół i nie ustępuje niczym Kaczorowskiemy czy Lasockiemu, Własnie nie wiem, jaka jest jego nominalna pozycja, bo gra różnie, raz DC raz na lewej raz na prawej i mam zagwózdkę jak go ustawić do FMa 2008 :)
Kamtek - 20 August 2007, 08:56
AFAIK, grywał najczęściej na środku obrony, ale w jego wieku to "przywiązanie do pozycji" nie jest jeszcze aż takie istotne.

nie ustępuje niczym Kaczorowskiemy czy Lasockiemu
Hm, Lasockiemu jednak chyba trochę ustępuje. Chociażby doświadczeniem - Rafał nie dawał się mijać na prosty zwód "na raz", co Tadkowi jeszcze się zdarza dość często.
Guli - 21 August 2007, 06:03

Do zespołu Śląska dołączył w poniedziałek 24-letni Oleksandr Shchur. Zawodnik wylądował po południu na lotnisku Okęcie skad dojechał do hotelu, w którym pod Łomżą zamieszkuje zespół WKS-u. Ukraiński piłkarz, który może występować zarówno na bokach pomocy, jak i w linii ataku nie zdarzył wziąć udziału w poniedziałkowym treningu, ale trener Ryszard Tarasiewicz nie musi spieszyć się z oceną jego umiejętności. Zawodnik prawdopodobnie wróci z zespołem po meczu z ŁKS-em do Wrocławia i jeśli spełni oczekiwania szkoleniowców będzie kolejnym wzmocnieniem WKS-u. Futbolista jest wolnym graczem z kartą na ręku i nie trzeba za niego płacić odstępnego. Przez całą swoją karierę reprezentował barwy Dynama Kijów, gdzie od akademii dla juniorów awansował kolejno do trzeciej i drugiej drużyny. Zawodnik mierzy 183 centymetry wzrostu, waży 79 kilogramów. Jego głównym atutem jest szybkość- 30 metrów przebiega w 3,72 sekundy, a 400 metrów w 57 sekund. Jednak oprócz szybkości ma także dobrą wytrzymałość – w teście Coopera w ciągu 12 minut przebiegł 3400 metrów, co tabela wyników określa, jako doskonały wynik. Od 2001 roku dla Dynama zdobył 54 bramki.

źródło: slasknet.com

Hmmm bardzo mnie to zaintrygowało. Czekam na jakieś konkretne oceny tego zawodnika. Może jakiś hit się trafi ;)
Strona 1 z 19 • Wyszukiwarka znalazła 1353 rezultatów • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Cytat

Experientia optima magistra est - doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.

Meta